فلسفه جذبه :)

درخواست حذف این مطلب

گاهی در مواجهه با پوسته یا به عبارتی لایه بیرونی وجود آدمها، مجذوب آنها می شویم, اما بعد از آنکه پوسته شکافته می شود، جذ ت نخست از بین می رود. گاهی هم پوسته را می بینیم و مجذوب می شویم، اما امکان شکافتن پوسته و واکاوی وجود محبوب را نداریم؛ اینجاست که متوقف می شویم و شاید مدتها مجذوب پوسته شناخته نشده باقی بمانیم. واقعیت این است که هر گاه پوسته شکافته شود، جذبه از بین می رود و عقلانیت و منطق حکم فرما می شود. آنگاه می توانیم تصمیم بگیریم که بمانیم و رابطه را بسازیم یا از او عبور کنیم.

پس اگر مجذوب پوسته افراد شدیم و راهی برای شکافتن پوسته نداشتیم، منطق حکم می کند که عبور کنیم و مسحور جذبه شدت یافته ی ناشی از منع نشویم.