تله

درخواست حذف این مطلب

گاهی این فرضیه در ذهنم شکل می گیرد که هردوی ما مایلیم خواهنده باشیم؛ ی را بخواهیم و او تا حدی so so باشد. اینجاست که مدت زیادی می مانیم و می خواهیم. اما  اگر خواسته شویم، اغلب پس می زنیم. وارد شدن و ماندن در رابطه ای که طرفمان ما را سفت و سخت می خواهد، برایمان مطلوب نیست... در سال های اخیر خیلی سعی گرفتار این تله نشوم و بیش از خواستن هایم، به خواسته شدن هایم توجه کنم... و چه بهشتی خواهد بود آنجا که هم بخواهی و هم خواسته شوی...